Vatroservis Vatroservis Vatroservis Vatroservis
Vatroservis - bezbednost i zaštita od požara,
inženjering, konsalting i promet robe.

"VATROSERVIS" A.D. Novi Sad sa bogatim iskustvom od četiri decenije, tehničkom opremljenošću i kadrovskom spremnošću već dugi niz godina mnogim kompanijama predstavlja sinonim pouzdanog i stalnog partnera u oblasti bezbednosti i zaštite od požara.
Krajem 2006. godine kompanija je privatizovana. Od tog momenta politika kvaliteta kompanije je sastavni deo poslovne politike koja se bazira na uspostavljanju, primeni i održavanju tržišno orijentisanog poslovnog sistema.
Realizacija naše poslovne politike se zasniva na principima menadžmenta kvalitetom.
U prethodno pomenutom smislu, firma je podeljena na tri sektora:

1. Bezbednost i zaštita od požara,
2. Inženjering i konsalting
3. Promet robe

Kompanija je prilagodila svoj rad potrebama komintenata i obezbedila pružanje usluga na terenu za sve usluge koje po zakonskim propisima mogu da se rade van matičnog servisa. Međutim pružanje usluga može da se obavlja i u radionicama i laboratorijama koje se nalaze u krugu poslovnog objekta i koje poseduju odgovarajuću opremu i stručni kadar za obavljanje istih.

U mogućnosti smo da sa našim vozilima, po zahtevu komintenta, u najkraćem roku odgovorimo na hitne intervencije. Posebna pažnja se poklanja kako ugovorenim tako i zakonskim rokovima za obavljanje radnji iz oblasti bezbednosti i zaštite od požara te blagovremeno obaveštavamo naše komintente o prispeću rokova.
Postoji i mogućnost ugovaranja prethodno pomenutih usluga čime se naši komintenti oslobađaju odgovomosti i posledica za neblagovremeno preduzimanje mera predviđenih zakonskim normativima.
Opšte je poznata činjenica da rizik od izbijanja vatre i pojave požara u industrijskim objektima i poslovnim zgradama nemoguće izbeći i uz maksimalnu obazrivost i pažnju prilikom projektovanja.
Potencijalna opasnost od požara kojoj su izloženi ljudi i materijalna dobra zahtevaju primenu adekvatnih mera, postupaka i sredstava zaštite. Svake godine požari odnose mnoge ljudske živote i nastupanje materijalnih šteta ogromne vrednosti (kako primarnih tako i sekundarnih). Ovi gubici bi mogli u znatnoj meri da se smanje pa čak i spreče, upravo blagovremenom primenom adekvatnih mera, postupaka i sredstava (npr. Izbijanje požara u skladištu gotovih proizvoda, pre nego što je došlo do njihove realizacije na tržištu, može da izazove ogromne materijalne i finansijske štete, i primarne i sekundarne).

Korektnim poslovnim odnosima prema korisnicima naših usluga, kvalitetom i stručnim radom uspeli smo da preventivno delujemo i sprečimo nastupanje materijalnih i finansijskih, šteta našim komintentima.
Nadamo se da je iz prethodno rečenog, jasna naša deviza: "U korak sa vremenom..."
Unapred se zahvaljujemo, u nadi da smo uspeli da vam prezentujemo našu kompaniju, a sve u cilju ostvarenja zajedničkih interesa na obostranom zadovoljstvu i na putu ostvarivanja vizije i misije obe kompanije.

Copyright © 2010 Vatroservis. All rights reserved.

Kontakt i informacije

Telefon i Fax: (+381 21) 442-580, 442-581, 442-582, 443-369, 6 339 305
Adresa: Jovana Cvijića 7, Novi Sad 21000, Republika Srbija
E-mail: office@vatroservis.co.rs
Web: www.vatroservis.co.rs