Vatroservis Vatroservis Vatroservis Vatroservis

Naša ponuda je podeljena na tri sektora:

1. Bezbednost i zaštita od požara
2. Inženjering i konsalting
3. Promet robe

Prvi sektor, sektor bezbednosti i zaštite od požara, se bavi sledećim delatnostima i pružanjem usluga:
- kontrolno ispitivanja ručnih i prevoznih aparata za gašenje požara;
- kontrolno ispitivanje vatrogasnih vozila i pumpi;
- ispitivanje ispravnosti vatrogasnih creva, pribora i armatura, servisa ručnih i prevoznih aparata za gašenje požara;
- ispitivanje vatrogasnih creva na hladni vodeni pritisak;
- kontrola stabilnih sistema za gašenje i elektronsku dojavu požara;
- ispitivanje protočnog kapaciteta i pritiska vode u hidrantskoj mreži;
- kontrolno ispitivanje elektro instalacija;
- kontrolno ispitivanje gromobranskih instalacija (merenje otpora gromobranske instalacije);
- kontrola i popravka sistema uzemljenja;
- kontrola i ugradnja paničnog (sigurnosnog) osvetljenja;
- kontrola i ugradnja dojavnog sistema za zaštitu od požara ( PP centrale);
- kontrola i ugradnja signalnih svetla za upozorenje;
- kontrola i merenje otpora uzemljenja i ispitivanja pojave statičkog elektriciteta;
- tehnička kontrola ispravnosti hidrantske mreže;
- kontrolu celokupne hidrantske mreže sa postojećim uređajima i armaturama;
- kontrola i merenje pritiska i protoka u hidrantskoj mreži;
- kontrolno ispitivanje hidrantskih creva, na pritisak vode od 7 bara;

Drugi sektor, sektor inženjeringa i konsaltinga, bavi se izradom sledećih normativnih akata iz oblasti zaštite od požara:
a) Odelenje A:
- pravilnik o zaštiti od požara, za preduzeća i druge subjekte;
- plan zaštite od požara (po članu 7 i 8. Zakona o zaštiti od požara);
- plan evakuacije sa kartom;
- operativne karte gašenja požara;
- elaborat o zaštiti od požara za objekte u izgradnji;
- izradom normativnih akata, pravilnika i planova zaštite od požara;
- obuka i testiranje zaposlenih radnika različitih profila zanimanja iz oblasti zaštite od požara prema zakonu o zaštiti od požara,
  (članu 24. st. 2. zakona o zaštiti od požara Republike Srbije);
b) Odelenje B:
- izradom projektno-tehničke dokumentacije;
- vođenjem projekata i ostalim tehničkim aktivnostima;
- izradom i realizacijom elaborata u vezi elektronike i energetike;
- sistem inženjeringom i sigurnosnim inženjeringom;
- projektovanje uređaja i instalacija za detekciju, dojavu i gašenje požara;

Treći sektor, promet robe se bavi prodajom i isporukom opreme iz prethodno pomenutih delatnosti uz prethodno
snimanje činjeničnog stanja i davanja preporuka komintentima.
Komplet ili prazne:
- Zidne hidrantske ormariće;
- Jednokrilne hidrantske ormare;
- Dvokrilne hidrantske ormare;
- Vatrogasna creva svih dimenzija i tipova;
- Turbo spritzen mlaznice;
- Obične i mlaznice sa zasunom;
- Hidrantske nastavke;
- Nadzemne i podzemne hidrante;
- Sve vrste ključeva;
- Sve vrste spojki;
- Ostalu vatrogasnu armaturu;

Copyright © 2010 Vatroservis. All rights reserved.

Kontakt i informacije

Telefon i Fax: (+381 21) 442-580, 442-581, 442-582, 443-369, 6 339 305
Adresa: Jovana Cvijića 7, Novi Sad 21000, Republika Srbija
E-mail: office@vatroservis.co.rs
Web: www.vatroservis.co.rs